กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2564

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2547

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ2556

ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

กฎกระทรวง กำหนด จำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^