ประวัติ

ประวัติ 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ตั้งอยู่เลขที่ 334 หมู่ 4  บ้านฟากนา  ตำบลนาอาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 
เว็ปไซต์ http:www.sesao19.go.th  โทรศัพท์ 042 870409 โทรศัพท์ 042 870410 อีเมล์ : [email protected] 
        เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา 
ต่อมาได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
ขั้นพื้นฐาน  เรื่องการกำหนดชื่อย่อ  รหัสพยัญชนะ  และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
        ชื่อย่อ สพม.ลยนภ  รหัสพยัญชนะ ศธ  เลขประจำส่วนราชการ 04335
^