จำนวนผู้เข้าชม 948 ครั้ง 

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2556
นางสาวเย็นฤดี อินพิมพ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม.19 รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2556
           นักเรียนเก่งที่ต้องยกนิ้วให้... . นางสาวเย็นฤดี อินพิมพ์ ประธานสภานักเรียน โรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู เข้าคารวะและรับโอวาทจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรับมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ………………………………. ชื่อ-สกุล นางสาวเย็นฤดี อินพิมพ์ วัน เดือน ปีเกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537 อายุ 18 ปี กำลังศึกษาระดับ มัธยม ชั้น ม.๖ โรงเรียน นาด้วงวิทยา สำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้สะดวก) 116 หมู่ 15 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210 หลักการดำเนินชีวิต ทำตัวดี เดินตามวิถีพอเพียง ผลงานที่น่.าภาคภูมิใจ/เป็นแกนนำ 1). โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียน ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยด้านต่างๆแก่นักเรียนและลดปัญหาการออกเรียนกลางคันของนักเรียน รวมถึงเป็นการเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะต่างๆ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกำหนด 2). โครงการกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ เพื่อการลดความด้อยโอกาสของโรงเรียนขนาดเล็ก เสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษาให้เทียบเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง ในสังกัด สพม.เขต 19 จำนวน 4 โรงเรียนที่มีพื้นที่บริการติดต่อกัน ประกอบด้วย นาด้วงวิทยา ผาน้อยวิทยาคม เอราวัณวิทยาคม และผาอินทร์แปลงวิทยา จึงผนึกกำลังโรงเรียนที่มีเขตพื้นที่บริการติดต่อกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน มีสภาพและปัญหา รวมถึงความรู้สึกที่คล้ายคลึงกัน ร่วมกันสร้างเครือข่ายนักเรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จนเกิดเป็น“จตุรมิตรโมเดล” ทางออกของนักเรียนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 3). โครงการค่ายพลังแผ่นดิน สร้างผู้นำต้านยาเสพติด (สภาเด็กและเยาวชน) เป็นโครงการที่ส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการเมืองการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับความรู้วิถีการดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ในการที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญยิ่งขึ้น 4).โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จากการสำรวจข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่า นักเรียนหญิง มีภาวะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนค่อนข้างสูง หลายคนอยู่บ้านตามลำพังกับน้องที่ยังเล็ก หลายคน อยู่กับตายายที่ชรามากแล้ว และมีจำนวนมากที่แม้ว่าจะอยู่กับบิดามารดา แต่มักปล่อยให้ลูกสาวอยู่บ้านตามลำพังในเวลากลางวัน ในวันหยุด เพื่อเป็นการเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะต่างๆ ให้ผู้เรียน จึงได้ร่วมกับเครือข่ายสหวิชาชีพจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 5). โครงการยุวชนประกันภัยโรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นกิจกรรมบูรณาการที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ข่าวสารประกันภัย ไปสู่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดในชุมชนให้ตระหนักและทราบถึงประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัย รวมถึงเรียกร้องสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกนิสัยให้รักการอ่าน เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ฝึกการเป็นผู้นำ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรักผู้อื่น รักสันติสุข 6) โครงการคัดกรองนักเรียนเกี่ยวกับสารเสพติด โดยความร่วมมือของโรงเรียนนาด้วงวิทยาร่วมกับสหวิชาชีพ ร่วมกัน เพื่อคัดกรองนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงและสารเสพติด ร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการเสพสารเสพติด เพื่อตัดการระบาดของสารเสพติดในนักเรียนและในโรงเรียน และนำนักเรียนที่มีปัญหาการเสพสารเสพติดไปทำการรักษาต่อไป เพื่อจะได้ทำการแก้ไขปัญหาได้ถูกวิธี ทันเวลาก่อนที่ปัญหาจะรุนแรงมากกว่านี้
[ ผู้รายงาน : ผู้ดูแลระบบ ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx