จำนวนผู้เข้าชม 737 ครั้ง วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2558
สพม.19 มอบเสมาทองคำ “ครู คุณ คน ดี ศรี สพม.19”
           เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร และมีการจัดพิธีมอบโล่รางวัลและเสมาทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง ตามโครงการ “ครู คุณ คน ดี ศรี สพม.19” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูในสังกัดให้กับครูที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 4 คน คือ นางสาวธัชกร อาจนนท์ลา ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางกัญจน์กมล มาลี ครูโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางอัจฉริยา สุวอ ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรี ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานมอบรางวัล . นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า จากคำกล่าวที่ว่าถ้าครูเก่ง เด็กก็ต้องเก่ง ในขณะเดียวกันถ้าครูโง่ เด็กก็คงต้องโง่ตามมาด้วย ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 ที่รับผิดชอบครู นักเรียน 2 จังหวัดคือเลยและหนองบัวลำภู จึงเกิดแนวคิดจัดการสรรหาข้าราชการครู ที่สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่าง ทั้งระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น และม.ปลาย รวม 18 คน ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.19 คือ “คุณ” หมายถึง คุณภาพการศึกษา “คน” หมายถึง คนที่มีสรรถนะสูง มีทักษะ มีความรับผิดชอบ และ “ดี” หมายถึง คุณความดี มีจริยธรรม มีค่านิยม 12 ประการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า สพม.19 คือคุณคนดี . ทั้งนี้ ครูที่เข้ารับการสรรหาจะต้องเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการ ขึ้นไป ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ภายใน 5 ปี มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับของบุคคลในวิชาชีพครู และสังคม สำหรับวิธีการประเมินได้ดำเนินการประเมินผลงานเบื้องต้น และครูผู้เข้ารับการประเมินจะต้องทำการสอนจริงในห้องเรียนพร้อมกับการบันทึก เทปทุกขั้นตอน รวมถึงคณะกรรมการประเมินได้ออกไปสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนอันซึ่งป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาด้วย และผู้เข้าประเมินจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จึงจะได้รับรางวัล “ครู คุณ คน ดี ศรี สพม.19”
[ ผู้รายงาน : เครือข่าย ปชส.สพม.19 ]

   [ เข้าสู่ระบบ ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทรสาร. 0-42xx-xxxx